Algemene voorwaarden

Door deze website (de ‘Website’) of een van de andere websites van de Bridges Real Estate-groep (de ‘Groep’) te gebruiken en bekijken, erken je dat je deze Algemene Voorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat je ermee akkoord gaat gebonden te zijn aan de Algemene Voorwaarden en alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Als je niet met deze Algemene Voorwaarden akkoord gaat, word je verzocht deze Website te verlaten.

De Groep mag de Algemene Voorwaarden te allen tijde, zonder kennisgeving aan jou, wijzigen en raadt je daarom aan deze pagina regelmatig te bezoeken om de Algemene Voorwaarden te bekijken. Door deze Website te gebruiken nadat eventuele wijzigingen door de Groep zijn doorgevoerd, ga je ermee akkoord deze wijzigingen te accepteren, ongeacht of je deze daadwerkelijk hebt gelezen.

 

Privacy

Lees het privacy statement, waaraan je bezoek aan deze Website ook is onderworpen, hier.

 

Inhoud van de Website

Al het materiaal (met inbegrip van afbeeldingen, gegevens, illustraties, ontwerpen, pictogrammen, foto’s, video’s, tekst, software, graphics, scripts, logo’s en ander materiaal) dat deel uitmaakt van deze Website (gezamenlijk de ‘Inhoud’) is exclusief (direct of indirect) eigendom van de Groep en/of leveranciers van informatie aan de Groep. De Inhoud valt onder de bescherming van auteursrechten, handelsmerken, servicemerken, imago-uitingen en andere rechten van intellectuele of andere eigendommen van de Groep. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in de Algemene Voorwaarden worden verleend, zijn aan de Groep voorbehouden.

Alle merken, logo’s en ontwerpen van de Groep die verschijnen op een van de websites van de Groep zijn de exclusieve handelsmerken en servicemerken (direct of indirect) van de Groep. Er wordt jou geen licentie of recht toegekend of verleend op enige van deze merken, logo’s en ontwerpen en andere eigendomsrechten van de Groep.

Alle andere handels- en servicemerken die op de Website van de Groep voorkomen en die geen eigendom van de Groep zijn, zijn het eigendom van hun eigenaren. 

 

Gebruik van de Website en beperkingen

Je mag deze Website en de Inhoud ervan alleen voor jouw eigen persoonlijke, niet-commerciële doeleinden gebruiken. Ieder ander gebruik van de Website of de Inhoud ervan is verboden, met inbegrip van, zonder enige beperking, het wijzigen, verwijderen, wissen, verzenden, publiceren, distribueren, poxy-caching (het optreden van een server als tussenpersoon tussen jou en de Groep), uploaden, posten, herdistribueren, opnieuw in licentie geven, verkopen, dupliceren, opnieuw publiceren of op enige andere wijze verspreiden ervan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Groep of de eigenaar. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Groep mag je geen framingtechnieken gebruiken om handelsmerken of logo’s van de Groep op te nemen, of metatags of andere verborgen tekst gebruiken. Je mag geen koppeling naar de Website maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Het gebruik van spiders, robots en vergelijkbare hulpprogramma’s voor het verzamelen of uitpakken van gegevens is uitdrukkelijk verboden.

Je mag, uitsluitend voor jouw privégebruik, een kopie van de Inhoud die op de Website wordt getoond weergeven en afdrukken en een kopie van de Inhoud die voor downloaden bedoeld is, downloaden, maar je mag de Inhoud op geen enkele manier wijzigen, waaronder mede begrepen wordt, zonder beperking, het verwijderen of wijzigen van kennisgevingen van auteursrechten of andere vormen van eigendom. Wanneer je materiaal kopieert of downloadt, worden daardoor geen rechten, inclusief eigendomsrechten, of belangen ten aanzien van de Inhoud aan je overgedragen. De informatie die op deze Website wordt aangeboden, is gratis en alleen bedoeld ter informatie, en schept geen zakelijke of professionele dienstverhouding tussen jou en de Groep.

 

Online gedrag

Je gaat ermee akkoord de Website alleen voor wettige doeleinden te zullen gebruiken. Het is verboden onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, hinderlijk, lasterlijk, vulgair, obsceen, godslasterlijk, haatdragend materiaal of ander materiaal dat door burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid zou kunnen leiden, naar of via de Website te verzenden of hierop te plaatsen. De Groep kan elke vorm van Inhoud of elektronische communicatie vrijgeven (waaronder jouw profiel, e-mailadres en andere informatie) indien dit nodig is om te voldoen aan de wet, regelgeving of overheidsonderzoek, als bekendmaking noodzakelijk of toepasselijk is om de Website te beheren en/of om de rechten van het eigendom van de Groep of jou te beschermen.

 

Nauwkeurigheid van de informatie

De Groep spant zich naar redelijkheid in nauwkeurige en actuele informatie te bieden, maar de Groep garandeert niet dat de informatie op deze Website nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel en foutvrij is, noch dat de Website virusvrij is. De Groep is ook niet verantwoordelijk voor fouten of omissies op deze Website. Hoewel de Groep te allen tijde zonder kennisgeving de Inhoud mag aanpassen, de Website mag verbeteren en fouten en omissies mag herstellen, is de Groep daartoe niet verplicht. De Groep zal proberen de informatie tijdig bij te werken, maar is niet aansprakelijk voor onnauwkeurigheden. Alle gebruik die je van de op deze Website aangeboden informatie maakt, is geheel voor jouw eigen risico en de Groep is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, winstderving of andere schade die uit jouw gebruik van deze Website voortvloeit.

 

Koppelingen naar websites van derden

Koppelingen op deze Website kunnen naar services en websites leiden die niet door de Groep worden beheerd of geëxploiteerd. De Groep biedt die koppelingen aan voor jouw gemak en ter informatie. Een koppeling houdt geen goedkeuring in van de betreffende website of service. De Groep neemt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor andere websites of services. Alle gebruik die je maakt van een website of service waartoe je via een koppeling vanaf deze Website toegang krijgt, is geheel voor je eigen rekening.

 

Afwijzing van garanties en beperking van aansprakelijkheid

Deze Website en de Inhoud ervan worden door de Groep als zodanig en naar beschikbaarheid aangeboden, zonder enige uitdrukkelijke dan wel stilzwijgende belofte of garantie. De Groep wijst uitdrukkelijk alle uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stilzwijgende garanties met betrekking tot handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendomsrechten en het niet inbreuk maken op enigerlei recht. In geen geval is de Groep jegens enige partij aansprakelijk voor vergoeding van directe, indirecte, aanvullende, incidentele, feitelijke of bijzondere schade, gevolgschade of schade van welke aard dan ook, noch voor verlies van gegevens, winst- of inkomstenderving, verlies van of schade aan eigendommen, bedrijfsonderbrekingen of verlies van programma’s of gegevens, voortkomend uit of in verband staand met deze Website, websites of services waarmee je vanaf deze Website een koppeling maakt of voor het kopiëren, weergeven of gebruiken ervan, ongeacht de juridische grondslag van de vordering, zelfs als de Groep op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade met inbegrip van, zonder enige beperking, schade die voortvloeit uit fouten, omissies, virussen, vertragingen of onderbrekingen in het functioneren van de dienst, ongeacht de reden ervan. De Groep is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze in verband staat met websites van derden, of de Inhoud daarvan, waartoe je via koppelingen op deze Website toegang verkrijgt, noch voor jouw gebruik van deze Website of jouw gebruik van apparatuur of software in verband met deze Website.

De wetgeving staat geen beperking van stilzwijgende garanties toe of uitsluiting of beperking van bepaalde soorten schadevergoeding. Als dergelijke wetgeving op jou van toepassing is, kunnen sommige van de bovenstaande afwijzingen, uitsluitingen en beperkingen, of allemaal, niet op jou van toepassing zijn, maar de aansprakelijkheid van de Groep blijft beperkt tot het wettelijk minimum.

 

Vrijwaring

Je gaat ermee akkoord de Groep te vrijwaren tegen vorderingen, gerechtelijke procedures, eisen, verlies of schade (met inbegrip van honoraria en onkosten van advocaten) van derden die voortkomen uit of in verband staan met inbreuk op deze Algemene Voorwaarden door jou of die voortkomen uit of in verband staan met jouw gebruik van de Website of inbreuk door jou op rechten van derden.

 

Verhaal wegens inbreuk

De Groep behoudt zich alle rechtsmiddelen voor in verband met inbreuk op deze Algemene Voorwaarden met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het recht toegang vanaf een bepaald IP-adres te blokkeren.

 

Feedback en andere suggesties

Alle feedback, ideeën en andere suggesties die je via deze Website doorgeeft, zullen als niet-vertrouwelijke en niet jouw eigendom worden beschouwd en mogen door de Groep voor ongeacht welk doel openbaar worden gemaakt of gebruikt zonder enige verplichting tot vergoeding aan jou. Alle persoonsgegevens die aan de Groep worden verstrekt, zullen in overeenstemming met het privacy statement worden behandeld.

 

Toepasselijk recht

Deze Website en de Inhoud ervan worden uitsluitend getoond met het doel de beschikbare services van de Groep te promoten. Deze Website wordt beheerd en geëxploiteerd door de Groep vanuit haar kantoor in Utrecht (Nederland). Je bent ervoor verantwoordelijk de wetten van het rechtsgebied van waaruit je toegang tot deze Website hebt verkregen na te leven, en je gaat ermee akkoord dat je geen toegang tot de informatie op deze Website zult verkrijgen of die informatie gebruiken met schending van die wetten. Deze Algemene Voorwaarden en het gebruik van de Website zijn onderworpen aan het Nederlands recht. Het niet afdwingen van enig recht onder deze Algemene Voorwaarden door de Groep, betekent niet dat de Groep afstand doet van enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden.

 

Beslechting van geschillen

Met inachtneming van het volgende artikel, zal elke claim of controverse met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden of met betrekking tot deze Website worden opgelost door arbitrage. De uitspraak van de arbiter is bindend voor de partijen. Voor zover maximaal toegestaan onder het toepasselijke recht mag geen geval van arbitrage middels een collectieve arbitrageprocedure of anderszins worden gevoegd bij een ander geval waarbij een partij betrokken is die aan deze Algemene Voorwaarden is onderworpen.

 

Diversen

Indien te eniger tijd wordt vastgesteld dat enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar is, heeft dat geen gevolgen voor de rest van de Algemene Voorwaarden. Voor de ongeldige bepaling komt een geldige bepaling in de plaats die zoveel mogelijk tot hetzelfde strekt als de oude bepaling. Ongeacht wetgeving in strijd met het navolgende moeten (rechts)vorderingen die voortvloeien uit of in verband staan met het gebruik van deze Website of deze Algemene Voorwaarden worden ingediend binnen één (1) jaar na het ontstaan van de (rechts)vordering, of deze zijn altijd uitgesloten. De paragraaftitels in deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bedoeld voor je gemak.

 

Contactpersoon

Als je vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot deze Website of Algemene Voorwaarden, kun je een e-mail sturen naar info@bridgesre.nl.